آخرين بروزرساني : ٠١/٠٩/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گسترش صنایع پیام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٠١
تثبیت شده:٢٩/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٩٦٠ درصد تغییر: ٤ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٩٦٠ تعداد خريدار: ٨٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٩٦٠ حجم معامله: ٦١٢,٥١٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٩٦٠ جمع معامله: ١,٢٠٠,٥٢٧,٤٤٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: