آخرين بروزرساني : ٠١/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تولیدی پلاستیران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠١
تثبیت شده:٣١/٠٤/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٤,٢٠٥ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٢٠٥ تعداد خريدار: ٦٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٢٠٥ حجم معامله: ٧١٠,٦٤٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,١٩٩ جمع معامله: ٢,٩٨٨,١٥٦,٥٠٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: