آخرين بروزرساني : ٣٠/٠٨/١٣٩٦ ساعت : ١٧:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صنایع بسته بندی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٨/٣٠
تثبیت شده:٢٩/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٨/١٣٩٦   ساعت: ١٧:٣٥
آخرين قيمت ١,٩٠٠ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٩٠٠ تعداد خريدار: ٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٩٠٠ حجم معامله: ٤٩,٧٠٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٩٠٠ جمع معامله: ٩٤,٤٣٣,٨٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: