آخرين بروزرساني : ٢٨/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٧:٣٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
الحاوی در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٨/١٢/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٥   ساعت: ١٧:٣٠
آخرين قيمت ٤,٢٤٦ درصد تغییر: ٦ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٣٩٥ تعداد خريدار: ٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٣٩٥ حجم معامله: ٧٠,٢٨١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,١٠٠ جمع معامله: ٢٩٨,٣٨٦,٩٩٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
الحاوي - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي شده) ٠٨/٠٧/١٣٩١
الحاوي - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1389/12/29 (حسابرسي شده) ٠١/٠٧/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: