آخرين بروزرساني : ٠١/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
الحاوی در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠١
تثبیت شده:٢٧/٠٤/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٤,٦٥٠ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٦٥٠ تعداد خريدار: ١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٦٥٠ حجم معامله: ١٥,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٦٥٠ جمع معامله: ٦٩,٧٥٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
الحاوي - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي شده) ٠٨/٠٧/١٣٩١
الحاوي - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1389/12/29 (حسابرسي شده) ٠١/٠٧/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: