آخرين بروزرساني : ٣٠/٠٨/١٣٩٦ ساعت : ١٧:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
الحاوی در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٨/٣٠
تثبیت شده:٢٤/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٨/١٣٩٦   ساعت: ١٧:٣٥
آخرين قيمت ٤,٦٩٨ درصد تغییر: ٤ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٧٥٣ تعداد خريدار: ٣٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٧٥٣ حجم معامله: ٢٨٠,٣٩٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٤٥٠ جمع معامله: ١,٣١٧,١٩٨,٤٧٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
الحاوي - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي شده) ٠٨/٠٧/١٣٩١
الحاوي - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1389/12/29 (حسابرسي شده) ٠١/٠٧/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: