آخرين بروزرساني : ٢٩/٠١/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٧
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
الحاوی در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠١/٢٩
تثبیت شده:٢٢/٠١/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٩/٠١/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٧
آخرين قيمت ٣,٢٣٣ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٢٣٣ تعداد خريدار: ٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٢٣٣ حجم معامله: ١٨,٢٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٢٣٣ جمع معامله: ٥٨,٨٤٠,٦٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
الحاوي - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي شده) ٠٨/٠٧/١٣٩١
الحاوي - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1389/12/29 (حسابرسي شده) ٠١/٠٧/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: