آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٤:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بیمه اتکایی ایرانیان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٤:٠٥
آخرين قيمت ١,٠٠٠ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٠٠٠ تعداد خريدار: ١٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٠٠٠ حجم معامله: ١٧١,٩٩٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٠٠٠ جمع معامله: ١٧١,٩٩٩,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بيمه اتكايي ايرانيان- صـورتهاي مالي ميان دوره اي شـش ماهه منتـهي به 31/03/91 ٠١/٠٦/١٣٩١
بيمه اتكايي ايرانيان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي شش ماهه منتهي به 31/03/91 ٠٩/٠٥/١٣٩١
بيمه اتكايي ايرانيان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي 3 ماهه منتهي به 29/12/1390 ٠٣/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: