آخرين بروزرساني : ٠٥/٠١/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بیمه اتکایی ایرانیان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠١/٠٥
تثبیت شده:٢٣/١٢/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٠٥/٠١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٥٩٦ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٦٣١ تعداد خريدار: ٢٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٦٣١ حجم معامله: ٦٠٥,٥١٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٥٢٠ جمع معامله: ٩٦٦,٦٩٦,٠٤٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بيمه اتكايي ايرانيان- صـورتهاي مالي ميان دوره اي شـش ماهه منتـهي به 31/03/91 ٠١/٠٦/١٣٩١
بيمه اتكايي ايرانيان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي شش ماهه منتهي به 31/03/91 ٠٩/٠٥/١٣٩١
بيمه اتكايي ايرانيان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي 3 ماهه منتهي به 29/12/1390 ٠٣/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: