آخرين بروزرساني : ٣٠/١٠/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تامين ماسه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٠/٣٠
تثبیت شده:٢٠/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١٠/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٣,٣٩٣ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٤٤٠ تعداد خريدار: ٢٩٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٤٤٠ حجم معامله: ٢,٥٣٠,١٥٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٣١٦ جمع معامله: ٨,٥٨٤,٤٨٩,٧٦١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
تامين ماسه و ريخته گري - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٢١/٠٩/١٣٩١
تامين ماسه و ريخته گري - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١٩/٠٩/١٣٩١
تامين ماسه و ريخته گري - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١٨/٠٩/١٣٩١
تامين ماسه و ريخته گري - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠١/٠٩/١٣٩١
تامين ماسه و ريخته گري- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
تامين ماسه و ريخته گري - تصميمات مجمع عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام (به پيوست) ٠١/٠٨/١٣٩١
تامين ماسه و ريخته گري - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
تامين ماسه و ريخته گري - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ١٧/٠٧/١٣٩١
تامين ماسه و ريخته گري - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٦/١٣٩١
تامين ماسه و ريخته گري - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29(اصلاحيه) ٢٠/٠٦/١٣٩١
تامين ماسه و ريخته گري- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٩/٠٥/١٣٩١
تامين ماسه و ريخته گري- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
تامين ماسه و ريخته گري- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه ٣١/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٧٦١٨٢٧*٨٨٧٦٨٤١٧*٨٨٧٦٧٤٦٨
فاكس: ٨٨٧٦٥٧٣٢
آدرس: خيابان سهروردي شمالي - خيابان شهيدقندي (پاليزي)- شماره ٩١
وب سايت: www.silicasand-mfgco.com
آدرس پست الكترونيكي: