آخرين بروزرساني : ٣٠/١١/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشیمی داراب در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٣٠
تثبیت شده:٣٠/١١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٦١١ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦٢٥ تعداد خريدار: ١٣٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦٢٥ حجم معامله: ١,٥٧٥,٩٤٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦٠٧ جمع معامله: ٩٦٢,٧٩٩,٩٥٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پتروشيمي داراب - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٧/٠٧/١٣٩١
پتروشيمي داراب- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي داراب- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٢/٠٥/١٣٩١
تروشيمي داراب- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٧/٠٤/١٣٩١
پتروشيمي داراب- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٧/٠٤/١٣٩١
پتروشيمي داراب- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
پتروشيمي داراب- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
پتروشيمي داراب- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٧/٠٤/١٣٩١
پتروشيمي داراب- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٧/٠٤/١٣٩١
پتروشيمي داراب- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٨/٠٣/١٣٩١
پتروشيمي داراب- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1389/12/29 ٢٣/١٢/١٣٩٠
پتروشيمي داراب - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٢٩/١٠/١٣٩٠
پتروشيمي داراب - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31(حسابرسي شده) ١٩/٠٩/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: