آخرين بروزرساني : ٠٢/١٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٢
تثبیت شده:٢٥/١١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٤,٦٠٠ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٤٠٠ تعداد خريدار: ٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٤٠٠ حجم معامله: ٥,١٤٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٤٠٠ جمع معامله: ٢٢,٦٢٤,٨٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري اقتصاد نوين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٩/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري اقتصاد نوين - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام ٢٩/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري اقتصاد نوين - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/09/30 ١٨/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري اقتصاد نوين - خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده (افزايش سرمايه) ١٨/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري اقتصاد نوين - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٠/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري اقتصاد نوين - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/09/30 ٠٤/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري اقتصاد نوين- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 ١٥/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري اقتصاد نوين- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري اقتصاد نوين- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١٠/٠٤/١٣٩١
سرمايه گذاري اقتصاد نوين- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/02/31 ٠٩/٠٣/١٣٩١
سرمايه گذاري اقتصاد نوين- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/01/31 ١١/٠٢/١٣٩١
سرمايه گذاري اقتصاد نوين- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٢/٠٢/١٣٩١
سرمايه گذاري اقتصاد نوين- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٤/٠١/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: