آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٣:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشیمی کازرون در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠٢
تثبیت شده:٠١/٠٥/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٣:٠٥
آخرين قيمت ١,٣٩٨ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٣٩٨ تعداد خريدار: ٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٣٩٨ حجم معامله: ٩,٩٧٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٣٩٨ جمع معامله: ١٣,٩٤٣,٦٥٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پتروشيمي كازرون- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي كازرون- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
توليد خودرو سايپا كاشان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي كازرون - تغيير عضو هيئت مديره (به پيوست) ٠٥/١١/١٣٩٠
پتروشيمي كازرون - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٠٣/١١/١٣٩٠
پتروشيمي كازرون - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 ١٩/٠٧/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: