آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٥٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشیمی کازرون در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠١/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٥٥
آخرين قيمت ١,٤٤٠ درصد تغییر: (١٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٤٤٠ تعداد خريدار: ٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٤٤٠ حجم معامله: ١٥,٦٦٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٤٤٠ جمع معامله: ٢٢,٥٦٠,٤٨٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پتروشيمي كازرون- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي كازرون- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
توليد خودرو سايپا كاشان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي كازرون - تغيير عضو هيئت مديره (به پيوست) ٠٥/١١/١٣٩٠
پتروشيمي كازرون - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٠٣/١١/١٣٩٠
پتروشيمي كازرون - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 ١٩/٠٧/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: