آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٥٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کشتیرانی دریای خزر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٥٥
آخرين قيمت ٢,٢٣٧ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٣٥٠ تعداد خريدار: ٢٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٣٥٠ حجم معامله: ٢٠,٢٨٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٢٠٠ جمع معامله: ٤٥,٣٧٩,٩٧٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كشتيراني درياي خزر- آگهي ثبت افزايش سرمايه ٢٠/٠٤/١٣٩١
كشتيراني دريايي خزر- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
كشتيراني دريايي خزر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٣/١٣٩١
كشتيراني دريايي خزر- آگهي ثبت افزايش سرمايه ٢٠/٠٣/١٣٩١
كشتيراني دريايي خزر- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٩/٠٣/١٣٩١
كشتيراني دريايي خزر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1387/12/30 ٠٩/٠٣/١٣٩١
كشتيراني دريايي خزر- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٨/٠٣/١٣٩١
كشتيراني دريايي خزر- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٢/٠٣/١٣٩١
كشتيراني دريايي خزر- مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام ٠٢/٠٣/١٣٩١
كشتيراني دريايي خزر- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٦/٠٢/١٣٩١
كشتيراني دريايي خزر- تصميمات مجمع عمومي فوق العاده مورخ 10/02/91 ١٦/٠٢/١٣٩١
كشتيراني دريايي خزر- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٤/٠٢/١٣٩١
كشتيراني دريايي خزر- مدارك و مستندات افزايش سرمايه ٢٨/٠١/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: