آخرين بروزرساني : ٠٩/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١٣:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
معيار صنعت پارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٩
تثبیت شده:٠٧/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٩/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١٣:٣٥
آخرين قيمت ٨٩٠ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨٩٠ تعداد خريدار: ٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨٩٠ حجم معامله: ٤٥,٠٠٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٨٨٩ جمع معامله: ٤٠,٠٥١,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري صنعت بيمه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٢/١٣٩١
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٠٥/١١/١٣٩٠
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/06/31 ٠٥/١١/١٣٩٠
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس - آگهي ثبت افزايش سرمايه ٢٥/١٠/١٣٩٠
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/06/31 (حسابرسي شده) ٢٠/١٠/١٣٩٠
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/06/31 (حسابرسي نشده) ١٣/١٠/١٣٩٠
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/06/31 ١١/١٠/١٣٩٠
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/06/31 ١١/١٠/١٣٩٠
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس - اعلاميه پذيره نويسي عمومي ١١/١٠/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: