آخرين بروزرساني : ٠١/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شرکت گروه فن آوا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠١
تثبیت شده:٣١/٠٤/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٢,٦٩٣ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٦٩٣ تعداد خريدار: ١٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٦٩٣ حجم معامله: ٢٦,٢٢٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٦٩٣ جمع معامله: ٧٠,٦١٥,٨٤٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
گروه فن آوا- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه 1391/03/31( داده پردازي فن آوا) ٠٣/٠٧/١٣٩١
گروه فن آوا - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31( ارتباطات كوه نور) ٠٣/٠٧/١٣٩١
گروه فن آوا - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31( توسعه سازه پاي) ٠٣/٠٧/١٣٩١
گروه فن آوا - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31( داده سامانه فن اواء) ٠٣/٠٧/١٣٩١
گروه فن آوا - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1390/09/30( فن اواكارت) ٠٣/٠٧/١٣٩١
گروه فن آوا - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31(ارتباطات فن اوا) ٠٣/٠٧/١٣٩١
گروه فن آوا - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31(حسابرسي شده) ١٩/٠٦/١٣٩١
گروه فن آوا- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
گروه فن آوا- شفاف سازي ١٦/٠٣/١٣٩١
شركت گروه فن آوا- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/09/30 (شركت داده پردازي فن آوا) ٢٨/١٢/١٣٩٠
شركت گروه فن آوا- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/09/30 ٢٨/١٢/١٣٩٠
شركت گروه فن آوا- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/09/30 (شركت توسعه سازه پاي) ٢٨/١٢/١٣٩٠
شركت گروه فن آوا- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/09/30 (شركت داده سامانه فن اواء) ٢٨/١٢/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: