آخرين بروزرساني : ٣٠/١٠/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٠/٣٠
تثبیت شده:٢٧/١٠/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١٠/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٨٢٠ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨٢٠ تعداد خريدار: ١١٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨٢٠ حجم معامله: ٢,٣٦٨,١٩٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٨١٩ جمع معامله: ١,٩٤١,٩١٧,٥٦٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٩/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي91 ٠٢/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال- خلاصه تصميمات مجامع عمومي عادي ساليانه 90 ٢٦/٠٤/١٣٩١
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٧/٠٤/١٣٩١
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٣/١٣٩١
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال- تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٦/٠٢/١٣٩١
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ٢٣/٠١/١٣٩١
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال- اطلاعيه ي اعلام حساب هاي بانكي جهت واريز مبلغ فروش حق تقدم هاي استفاده نشده ٢٠/٠١/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: