آخرين بروزرساني : ٣٠/١٠/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
عمران و توسعه شاهد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٠/٣٠
تثبیت شده:٢٧/١٠/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١٠/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,١٤٤ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,١٦٥ تعداد خريدار: ١٨٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,١٦٥ حجم معامله: ٤٧٦,٦٦٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,١٣١ جمع معامله: ٥٤٥,٤٨٩,٧٤٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
عمران و توسعه شاهد - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٧/٠٦/١٣٩١
عمران و توسعه شاهد - ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 29/12/1390 شركت عمران و توسعه شاهد ٢٧/٠٦/١٣٩١
عمران و توسعه شاهد- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
عمران و توسعه شاهد- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 29/12/1391 ٠٢/٠٥/١٣٩١
عمران و توسعه شاهد- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
عمران و توسعه شاهد- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
عمران و توسعه شاهد- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٤/٠٤/١٣٩١
عمران و توسعه شاهد- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٤/٠٤/١٣٩١
عمران توسعه شاهد- صورت هاي مالي تلفيقي حسابرسي نشده شركت عمران و توسعه شاهد سال 29/12/1390 ٠٦/٠٤/١٣٩١
عمران توسعه شاهد- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/11/30 (پاداد) ٣١/٠٣/١٣٩١
عمران توسعه شاهد- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/11/30 (ساختماني آسمان آفرين) ٣١/٠٣/١٣٩١
عمران توسعه شاهد- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/11/30 (صنعت شاهدان سبز) ٣١/٠٣/١٣٩١
عمران توسعه شاهد- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٢/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: