آخرين بروزرساني : ٠٢/١٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كشت وصنعت پياذر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٢
تثبیت شده:٠٢/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٣,٧٩١ درصد تغییر: ٤ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٨٢٥ تعداد خريدار: ١٥٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٨٢٥ حجم معامله: ٦٣٦,٣٠٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٦٤٨ جمع معامله: ٢,٤١٢,٤٩٨,٤٦٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كشت و صنعت پياذر - ثبت سهام در دست انتشار در افزايش سرمايه ١٩/٠٩/١٣٩١
كشت و صنعت پياذر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠٨/٠٨/١٣٩١
كشت و صنعت پياذر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
كشت و صنعت پياذر- شفاف سازي (به پيوست) ٢٢/٠٧/١٣٩١
كشت و صنعت پياذر - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠٣/٠٧/١٣٩١
كشت و صنعت پياذر- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٩/٠٥/١٣٩١
كشت و صنعت پياذر- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
كشت و صنعت پياذر- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٢/٠٤/١٣٩١
كشت و صنعت پياذر- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٢/٠٣/١٣٩١
كشت و صنعت پياذر- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كشت و صنعت پياذر ٠٩/٠٣/١٣٩١
كشت و صنعت پياذر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٣٠/٠٢/١٣٩١
كشت و صنعت پياذر- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٢/١٣٩١
كشت و صنعت پياذر- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٨/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: -٢٦٦٢٧٧٧-٠٤١٢
فاكس: ٢٦٦٢٨٣٤-٠٤١٢
آدرس: تبريز-خسرو شهر-جاده تازه كند
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: