آخرين بروزرساني : ٣٠/١٠/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري نيرو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٠/٣٠
تثبیت شده:٠٤/١٢/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٣٠/١٠/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٨٥٧ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٨٥٧ تعداد خريدار: ٣٣٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٨٥٧ حجم معامله: ٥,٤٣٦,٧٤٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٨٥٧ جمع معامله: ١٠,٠٩٦,٠٤١,٠٣٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري نيرو - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1392/06/31 ٢٢/٠٩/١٣٩١
سرمايه گذاري نيرو - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 ٠٨/٠٩/١٣٩١
سرمايه گذاري نيرو - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) ٠١/٠٩/١٣٩١
سرمايه گذاري نيرو - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/04/31 (حسابرسي شده) (شركت احيا اراضي كوثر) ٠٩/٠٨/١٣٩١
سرمايه گذاري نيرو - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 ٠٩/٠٨/١٣٩١
سرمايه گذاري نيرو - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/05/31 (حسابرسي شده) (شركت صادرات نيرو خليج فارس كيش) ٠٩/٠٨/١٣٩١
سرمايه گذاري نيرو - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٠/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري نيرو- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 ١٥/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري نيرو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٣١/٠٤/١٣٩١
سرمايه گذاري نيرو- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٦/٠٤/١٣٩١
سرمايه گذاري نيرو- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/06/31 ٠٣/٠٤/١٣٩١
سرمايه گذاري نيرو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٢/٠٣/١٣٩١
سرمايه گذاري نيرو- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢١/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٣-٨٨٩٥٢٠٣١*٥-٨٨٩٥٦٧٢١*٧-٨٨٩٥٢٠٣٦
فاكس: ٨٨٩٧٧٦٨٥
آدرس: خ شهيد برادران عبداله زاده(دهكده)- خ رستاك- پ ١٥
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: