آخرين بروزرساني : ٠١/٠٩/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قند اصفهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٠١
تثبیت شده:٣٠/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٨,٨٧١ درصد تغییر: (٣) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٩,١٣٢ تعداد خريدار: ١٠٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٩,١٣٢ حجم معامله: ٢٤٢,٥٣٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٨,٨٠٠ جمع معامله: ٢,١٥١,٦٧٥,٦٧٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
قند اصفهان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٢٣/٠٨/١٣٩١
قند اصفهان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
قند اصفهان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
قند اصفهان - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠١/٠٧/١٣٩١
قند اصفهان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٦/٠٤/١٣٩١
قند اصفهان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٦/٠٤/١٣٩١
قند اصفهان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٧/٠٤/١٣٩١
قند اصفهان- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 29/12/90 ١٢/٠٤/١٣٩١
قند اصفهان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
قند اصفهان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
قند اصفهان- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
قند اصفهان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
قند اصفهان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٤٤-٦٦٤٢٠٠١٤
فاكس: ٤٤-٦٦٤٢٠٠١٤
آدرس: انتهاي بلوار كشاورز- مابين كارگر و جمالزاده- كوي نمديان- پ ١٢١- طبقه ٢
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: