آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٥٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
موتورسازان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٥٥
آخرين قيمت ٣,٧٥٤ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٨١٣ تعداد خريدار: ١٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٨١٣ حجم معامله: ٩٤,٤٧٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٨١٣ جمع معامله: ٣٦٠,٢٢٥,٥٤٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
موتورسازان تراكتورسازي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٨/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٥/٠٥/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١٥/٠٥/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٣/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- مصوبات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 ٢٤/٠٢/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٨/٠٢/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٦/٠٢/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٦/٠٢/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٢/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٢/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام ٠٤/٠٢/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1390/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ٠٣/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٢٢٠٤٩٣٨٣-٢٢٠٤٣٥٣٣-٠٤١١٤٢٤٨٠٠٠
فاكس: ٢٢٠١٠٧٨٣ * ٦-٠٤١١٤٢٤٥٩٤٥
آدرس: دفتر تهران : خيابان وليعصر ،روبروي جام جم ،خيابان مهيار ، شماره ٥٧
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: