آخرين بروزرساني : ٢٩/٠١/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٧
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مرجان كار در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠١/٢٩
تثبیت شده:٢٩/٠١/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٩/٠١/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٧
آخرين قيمت ٩,٩٨٨ درصد تغییر: ٤ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٠٧٦ تعداد خريدار: ٣٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٠٧٦ حجم معامله: ٣٣,١٥٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٩,٥٠٠ جمع معامله: ٣٣١,٠٩٢,٣٢٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بازرگاني و توليدي مرجان كار - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
بازرگاني و توليدي مرجان كار - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
بازرگاني و توليدي مرجان كار - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٣١/٠٥/١٣٩١
مرجان كار- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٣٠/٠٢/١٣٩١
مرجان كار- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٧/٠٢/١٣٩١
مرجان كار- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٤/٠٢/١٣٩١
مرجان كار- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/09/30 ١٦/١٢/١٣٩٠
مرجان كار - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (به پيوست) ١٩/١١/١٣٩٠
مرجان كار - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٠٩/١١/١٣٩٠
مرجان كار -صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/09/30 (حسابرسي شده) ٠٩/١١/١٣٩٠
مرجان كار - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٠٦/١١/١٣٩٠
مرجان كار -زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٠٥/١١/١٣٩٠
مرجان كار - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/09/30 (حسابرسي نشده) ٠٥/١١/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن: ٣٤٥٢٨-٠١٧١
فاكس: ٣٤٤٥٥٩-٠١٧١
آدرس: گرگان، كيلومتر ٤ جاده گرگان به گنبد، جاده نصر آباد، نرسيده به روستاي باغ گلبن
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: info@marjankar.com