آخرين بروزرساني : ٠٦/٠٢/١٣٩٦ ساعت : ١٠:٢٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فرآوري معدني در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٢/٠٦
تثبیت شده:٠٤/٠٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٦/٠٢/١٣٩٦   ساعت: ١٠:٢٠
آخرين قيمت ٧,٩٨٦ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨,٢٠٠ تعداد خريدار: ٢٦٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨,٢٠٠ حجم معامله: ٨٥٧,١٠٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧,٥٨٢ جمع معامله: ٦,٨٤٤,٤٣٠,٦٧٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
فرآوري مواد معدني ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١٧/٠٨/١٣٩١
فرآوري مواد معدني ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
فرآوري مواد معدني ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 5 ماهه ١٢/٠٧/١٣٩١
فرآوري مواد معدني ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٢/٠٥/١٣٩١
فرآوري مواد معدني ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
فرآوري مواد معدني ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١١/٠٥/١٣٩١
فرآوري مواد معدني ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٦/٠٢/١٣٩١
فرآوري مواد معدني ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ١٦/٠٢/١٣٩١
فرآوري مواد معدني ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٤/٠٢/١٣٩١
فرآوري مواد معدني ايران- صورتهاي مالي به 1390/12/29 ٠٣/٠٢/١٣٩١
فرآوري مواد معدني ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٢/١٣٩١
فرآوري مواد معدني ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٢/١٣٩١
فرآوري مواد معدني ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠١/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٧٤٠٠٦٦-٧-٨٨٧٥١٩٩٩-٨٨٧٥٠٠٨٨
فاكس: ٨٨٧٤٧٨٥١
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: