آخرين بروزرساني : ٠٤/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارس شهاب در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٤
تثبیت شده:٠٣/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٤/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٥,٦٩٧ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٧٦٨ تعداد خريدار: ٢٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٧٦٨ حجم معامله: ٢٠,٤٢٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٦٨٩ جمع معامله: ١١٦,٤٩٧,٧٨٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
لامپ پارس شهاب - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٢/٠٩/١٣٩١
لامپ پارس شهاب - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١٢/٠٩/١٣٩١
لامپ پارس شهاب - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢١/٠٥/١٣٩١
لامپ پارس شهاب- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢١/٠٥/١٣٩١
لامپ پارس شهاب- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1387/12/30 ٢٦/٠٤/١٣٩١
لامپ پارس شهاب- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
لامپ پارس شهاب- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 ٢٠/٠٤/١٣٩١
لامپ پارس شهاب- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ١٠/٠٤/١٣٩١
لامپ پارس شهاب- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٧/٠٤/١٣٩١
لامپ پارس شهاب- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
لامپ پارس شهاب- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
لامپ پارس شهاب- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
لامپ پارس شهاب- شفاف سازي ٠٨/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٦-٨٨٨٢٣١٤٢-٩-٨٨٣٠٧٤٢٥
فاكس: ٨٨٨٣٧٩٩٦
آدرس: خ سپهد قرني، شماره ٤٧
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: