آخرين بروزرساني : ٣٠/١١/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ايران ترانسفو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٣٠
تثبیت شده:٣٠/١١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٥,٤٩٤ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٤٤٣ تعداد خريدار: ٤٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٤٤٣ حجم معامله: ٨٥,٠٣٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٣٧٦ جمع معامله: ٤٦١,٩٥٠,٧٢٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
ايران ترانسفو - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره(اصلاحيه) ٢١/٠٩/١٣٩١
ايران ترانسفو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/04/31(حسابرسي شده) ٢٠/٠٩/١٣٩١
ايران ترانسفو - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٠/٠٩/١٣٩١
ايران ترانسفو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/04/31(شركت حمل ونقل آشنا راه سما) ١٩/٠٩/١٣٩١
ايران ترانسفو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/04/31(حسابرسي شده) ١١/٠٩/١٣٩١
ايران ترانسفو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/04/31(حسابرسي شده) ٠٧/٠٩/١٣٩١
ايران ترانسفو - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٠/٠٧/١٣٩١
ايران ترانسفو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١١/٠٥/١٣٩١
ايران ترانسفو- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
ايران ترانسفو- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
ايران ترانسفو -صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (خدمات بيمه اي زنجان صبا) ٢٢/٠٣/١٣٩١
ايران ترانسفو- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 ٢٠/٠٣/١٣٩١
ايران ترانسفو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/10/30 ( توسعه پستهاي ايران ترانسفو) ٠٩/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ١٢-٨٨٢١٠٩١٠
فاكس: ٨٨٢١٠٩١٥
آدرس: خيابان ملاصدرا،خيابان شيراز شمالي،خيابان حكيم اعظم،پلاك ١٩
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: