آخرين بروزرساني : ٠١/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
لوله و ماشين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠١
تثبیت شده:٢٧/٠٤/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٨,٠٨٢ درصد تغییر: (٣) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨,٤٥٠ تعداد خريدار: ٧٥٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨,٤٥٠ حجم معامله: ٤,٤١٦,٧٧٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧,٩٥٠ جمع معامله: ٣٥,٦٩٧,٨٠٥,٧٢٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
لوله و ماشين سازي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
لوله و ماشين سازي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٩/٠٥/١٣٩١
لوله و ماشين سازي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٥/٠٤/١٣٩١
لوله و ماشين سازي ايران- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه شركت لوله و ماشين سازي ايران ٢٠/٠٤/١٣٩١
لوله و ماشين سازي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٤/٠٤/١٣٩١
لوله و ماشين سازي ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٤/١٣٩١
لوله و ماشين سازي ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٤/١٣٩١
لوله و ماشين سازي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( ٠٣/٠٣/١٣٩١
لوله و ماشين سازي ايران- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ١٧/١٢/١٣٩٠
لوله و ماشين سازي ايران - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 (حسابرسي نشده) ٠٢/١٢/١٣٩٠
لوله و ماشين سازي ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1390/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ٠٦/١١/١٣٩٠
لوله و ماشين سازي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٠٦/١١/١٣٩٠
لوله و ماشين سازي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي 13901229 اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه حسابرسي شده ٢٩/٠٨/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن: ٦-٥٢٤٥٠٥٢ * ٥٢٥٦٧٦٧
فاكس: ٥٢٤٢٩٦٨
آدرس: كيلومتر ١٠ جاده ساوه ، تپه سفيد ،‌ايستگاه چهاردانگه
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: