آخرين بروزرساني : ٠٢/١٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تكسرام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٢
تثبیت شده:٠٢/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٣٤٥ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٣٦٩ تعداد خريدار: ١٧٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٣٦٩ حجم معامله: ٨٣١,٥٧٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٣٠٨ جمع معامله: ١,١١٨,٢١٦,٠٧٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كاشي تكسرام - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٨/٠٦/١٣٩١
كاشي تكسرام- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت كاشي تكسرام براي سال مالي منتهي به 29/12/90 ٠٢/٠٥/١٣٩١
كاشي تكسرام- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
كاشي تكسرام- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٥/٠٤/١٣٩١
كاشي تكسرام- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
كاشي تكسرام- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
كاشي تكسرام- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٠٦/٠٣/١٣٩١
كاشي تكسرام- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٣/١٣٩١
كاشي تكسرام- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠٥/٠٢/١٣٩١
كاشي تكسرام- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 ٢٣/١٢/١٣٩٠
كاشي تكسرام - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي نشده) ٢٦/٠٥/١٣٩٠
كاشي تكسرام - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 13891229 ٠٣/٠٥/١٣٩٠
كاشي تكسرام - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1389/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن: ٦٢٥٦٠٠-٠٣١
فاكس: ٦١٦٢٤٩-٠٣١١
آدرس: اصفهان ،‌خيابان شيخ صدوق شمالي ساختمان علي ميرزاپلاك ٢١٥ طبقه دوم
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: