آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٢٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
درخشان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٢٥
آخرين قيمت ٢,٨٧٥ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٩٤٤ تعداد خريدار: ٣٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٩٤٤ حجم معامله: ٩٦,٧١٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٨٠٠ جمع معامله: ٢٨٠,٣٧٣,٦٤٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
درخشان تهران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٠١/٠٩/١٣٩١
درخشان تهران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٠٩/٠٨/١٣٩١
درخشان تهران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٢/٠٧/١٣٩١
درخشان تهران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٢/٠٧/١٣٩١
درخشان تهران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٦/٠٤/١٣٩١
درخشان تهران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٦/٠٤/١٣٩١
درخشان تهران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
درخشان تهران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
درخشان تهران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه ٠٤/٠٤/١٣٩١
درخشان تهران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٣/١٣٩١
درخشان تهران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٣/١٣٩١
درخشان تهران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٢/٠٣/١٣٩١
درخشان تهران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٧/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٩-٦٦٠٢٦٣٦٨-٦٦٠٢٦٤١٨
فاكس: ٦٦٠٢٦٣٦٧
آدرس: كيلومتر ١٧ جاده مخصوص كرج ، جنب قرقره زيبا ، صندوق پستي ٨٣٨-١٣٤٤٥
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: