آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٥٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري غدير در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٥٥
آخرين قيمت ١,٠٩٩ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,١٠٧ تعداد خريدار: ٣٦٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,١٠٧ حجم معامله: ٦,٥٧٠,١١٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٠٨٠ جمع معامله: ٧,١٧٣,٧٨٤,٣٩٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري غدير - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه (اصلاحيه) ١٨/٠٩/١٣٩١
سرمايه گذاري غدير - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ١٤/٠٩/١٣٩١
سرمايه گذاري غدير - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/09/30 (حسابرسي نشده) ١٢/٠٩/١٣٩١
سرمايه گذاري غدير - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30(اصلاحيه) ١١/٠٩/١٣٩١
سرمايه گذاري غدير - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/09/30 ٠٧/٠٩/١٣٩١
سرمايه گذاري غدير - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 ٢٩/٠٨/١٣٩١
سرمايه گذاري غدير- صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/06/31 ( سرمايه گذاري اعتضاد غدير) ٠١/٠٨/١٣٩١
سرمايه گذاري غدير - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
سرمايه گذاري غدير- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
سرمايه گذاري غدير - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١١/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري غدير - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31(اصلاحيه) ٠٦/٠٦/١٣٩١
سرمايه گذاري غدير- اطلاعيه مربوط به افزايش سرمايه شركت سرمايه گذاري غدير ١٧/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري غدير- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 ١٥/٠٥/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٦-٨٨٧٨٧١٦٣
فاكس: ٨٨٧٨٧١٦٧
آدرس: بلوار مير داماد غربي ، شماره ٣٤١
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: