آخرين بروزرساني : ٢٩/٠١/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٧
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
توسعه صنایع بهشهر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠١/٢٩
تثبیت شده:٢٩/٠١/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٩/٠١/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٧
آخرين قيمت ١,٥٢٢ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٥٤٨ تعداد خريدار: ٣٤٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٥٤٨ حجم معامله: ٣,١٠٠,١٥٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٤٨٣ جمع معامله: ٤,٧٢٣,٧٩٥,٣٩٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
توسعه صنايع بهشهر - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 ٠٧/٠٩/١٣٩١
توسعه صنايع بهشهر - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٥/٠٨/١٣٩١
توسعه صنايع بهشهر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه1391/03/31( مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر) ٠٢/٠٨/١٣٩١
توسعه صنايع بهشهر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه 1391/06/31( صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين) ٢٩/٠٧/١٣٩١
توسعه صنايع بهشهر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٦/٠٧/١٣٩١
توسعه صنايع بهشهر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٦/٠٧/١٣٩١
توسعه صنايع بهشهر - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٣/٠٧/١٣٩١
توسعه صنايع بهشهر - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 ٠٥/٠٦/١٣٩١
توسعه صنايع بهشهر- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٥/٠٥/١٣٩١
توسعه صنايع بهشهر- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١١/٠٥/١٣٩١
توسعه صنايع بهشهر- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 ٠٣/٠٥/١٣٩١
توسعه صنايع بهشهر- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٣١/٠٤/١٣٩١
توسعه صنايع بهشهر- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٦/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٩-٨٨٥٥٣٠٠٦
فاكس: ٨٨٧٢٥٨٢٦
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: