آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارس خودرو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٣٥
آخرين قيمت ٧٤٣ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧٥٥ تعداد خريدار: ٦٨٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧٥٥ حجم معامله: ١٠,٥٥٩,٤٠٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧٣٧ جمع معامله: ٧,٨٤٣,٦٧٣,٣٦٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پارس خودرو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
پارس خودرو - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٤/٠٧/١٣٩١
پارس خودرو - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠٤/٠٧/١٣٩١
پارس خودرو-پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١٥/٠٥/١٣٩١
پارس خودرو- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٥/١٣٩١
پارس خودرو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٣/٠٥/١٣٩١
پارس خودرو- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٣/٠٥/١٣٩١
پارس خودرو- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
پارس خودرو- خلاصه تصميمات مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق‌العاده صاحبان سهام ٠٧/٠٤/١٣٩١
پارس خودرو- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
پارس خودرو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
پارس خودرو- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
پارس خودرو- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٤٥٠٤٠٨٦*٤٥٠٤٠٩٤*٨٨٩٠١٤٣٤*٨٨٩٠٤٧٤٢
فاكس: ٤٥٠٤٦١٤
آدرس: كيلومتر ٩ جاده مخصوص كرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: