آخرين بروزرساني : ٢٨/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٧:٣٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فنر خاور در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٨/١٢/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٥   ساعت: ١٧:٣٠
آخرين قيمت ٢,٧٢٣ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٨٥٤ تعداد خريدار: ١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٨٥٤ حجم معامله: ٥,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٨٥٤ جمع معامله: ١٤,٢٧٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
فنر سازي خاور - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ١٦/٠٨/١٣٩١
فنر سازي خاور - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١٦/٠٨/١٣٩١
فنر سازي خاور - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
فنر سازي خاور - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٩/٠٧/١٣٩١
فنر سازي خاور- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٣١/٠٤/١٣٩١
فنر سازي خاور- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٣١/٠٤/١٣٩١
فنر سازي خاور- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٢/١٣٩١
فنر سازي خاور- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 29/12/90 ٠٢/٠٢/١٣٩١
فنر سازي خاور- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠١/١٣٩١
فنر سازي خاور- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠١/١٣٩١
فنر سازي خاور- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠١/١٣٩١
فنر سازي خاور- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠١/١٣٩١
فنر سازي خاور- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٩/٠١/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨-٦٦٤٢١٦٩٧
فاكس: ٦٦٤٣٢٣٣٠
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: