آخرين بروزرساني : ٠٨/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١١:٥٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
محورسازان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٨
تثبیت شده:٠٧/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٨/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١١:٥٥
آخرين قيمت ٢,١٢٨ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,١٥٠ تعداد خريدار: ٤٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,١٥٠ حجم معامله: ١٣٢,٧٣٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,١٠١ جمع معامله: ٢٨٠,٤٩٣,٩٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
محورسازان ايران خودرو - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٢/٠٩/١٣٩١
محورسازان ايران خودرو - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده (به پيوست) ٠٧/٠٩/١٣٩١
محورسازان ايران خودرو - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ٢٤/٠٨/١٣٩١
محورسازان ايران خودرو - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٦/٠٨/١٣٩١
محورسازان ايران خودرو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٦/٠٨/١٣٩١
محورسازان ايران خودرو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١٨/٠٧/١٣٩١
محورسازان ايران خودرو - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده (به پيوست) ١٧/٠٧/١٣٩١
محورسازان ايران خودرو- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١٥/٠٧/١٣٩١
محورسازان ايران خودرو - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ٠٥/٠٧/١٣٩١
محورسازان ايران خودرو- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديرهq ٢٣/٠٥/١٣٩١
محورسازان ايران خودر- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٩/٠٥/١٣٩١
محورسازان ايران خودرو- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 1390 ٠٤/٠٤/١٣٩١
محورسازان ايران خودرو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: