آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان شرق در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٠٣/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٠١٠ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٠٢٤ تعداد خريدار: ٢٠٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٠٢٤ حجم معامله: ٢,٢٨٩,٥٢٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٩٩٨ جمع معامله: ٢,٣١٣,١٤٣,٦٧٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان شرق - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٨/١٣٩١
سيمان شرق - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (اصلاحيه) ٢٩/٠٧/١٣٩١
سيمان شرق - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 31/06/91 (به پيوست) ٢٦/٠٧/١٣٩١
سيمان شرق - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٧/٠٧/١٣٩١
سيمان شرق - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٧/٠٧/١٣٩١
سيمان شرق- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 10 ماهه منتهي به 1391/05/31(آهك صنعتي سيمان شرق) ١٥/٠٧/١٣٩١
سيمان شرق - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٥/٠٧/١٣٩١
سيمان شرق - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/05/31 ( معادن زغال سنگ شرق) ١٥/٠٧/١٣٩١
سيمان شرق- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 8 ماهه منتهي به 1391/05/31( سيمان سفيد شرق) ١٥/٠٧/١٣٩١
سيمان شرق - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 5 ماهه 1391/05/31( حمل و نقل سپهر سيمان مشهد) ١٥/٠٧/١٣٩١
سيمان شرق - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31(اصلاحيه) ١٥/٠٧/١٣٩١
سيمان شرق - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/05/31 ( فرآورده هاي سيمان شرق) ١٢/٠٧/١٣٩١
سيمان شرق - تاثير افزايش نرخ فروش سيمان بر پيش بيني عملكرد سال مالي 31/06/1392 ٠٨/٠٧/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٧١-٨٨٧٩٢٤٦٧
فاكس: ٨٨٧٩٣٥٢٤
آدرس: ميدان آرژانتين ، خ الوند ، شماره ٥
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: