آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فن آوران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٣٥
آخرين قيمت ٣٠,٢٢٤ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢٩,٤٠٠ تعداد خريدار: ١٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢٩,٤٠٠ حجم معامله: ١٣,١٩٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢٨,٨٢٠ جمع معامله: ٣٨٢,٠٨٤,٩٣٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پتروشيمي فن آوران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١٤/٠٩/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٥/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29( ١٥/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٩/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٣/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٤/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 ١٤/٠٤/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- عدم تغيير بودجه سال 91 ٠٦/٠٤/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٣١/٠٣/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: