آخرين بروزرساني : ٠٩/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١٣:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فولاد خراسان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٩
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٩/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١٣:٣٥
آخرين قيمت ٤,٢٩٦ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٣٩٦ تعداد خريدار: ١٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٣٩٦ حجم معامله: ١٦,٤٨٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٣٠٠ جمع معامله: ٧٢,٠٢١,١٦٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مجتمع فولاد خراسان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٠١/٠٩/١٣٩١
مجتمع فولاد خراسان - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٥/٠٨/١٣٩١
مجتمع فولاد خراسان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
مجتمع فولاد خراسان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
مجتمع فولاد خراسان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه (اصلاحيه) ١٢/٠٧/١٣٩١
مجتمع فولاد خراسان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٩/٠٥/١٣٩١
مجتمع فولاد خراسان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٦/٠٤/١٣٩١
مجتمع فولاد خراسان- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره مالي منتهي به 29/12/90 ٠٨/٠٣/١٣٩١
مجتمع فولاد خراسان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٣٠/٠٢/١٣٩١
مجتمع فولاد خراسان- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٢/١٣٩١
مجتمع فولاد خراسان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٤/٠٢/١٣٩١
مجتمع فولاد خراسان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٢/١٣٩١
مجتمع فولاد خراسان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: