آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فولاد خوزستان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٤٥
آخرين قيمت ٥,١٥٣ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٢١٧ تعداد خريدار: ١٣٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٢١٧ حجم معامله: ١,٠٠٣,٩٠٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٠٥٦ جمع معامله: ٥,١١٧,١٨٦,٩٢٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
فولاد خوزستان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٢٣/٠٨/١٣٩١
فولاد خوزستان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
فولاد خوزستان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
فولاد خوزستان - شفاف سازي (به پيوست) ١١/٠٧/١٣٩١
فولاد خوزستان - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٥/١٣٩١
فولاد خوزستان- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طورفوق العاده (به پيوست) ٢٣/٠٥/١٣٩١
فولاد خوزستان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٥/١٣٩١
فولاد خوزستان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ١١/٠٥/١٣٩١
فولاد خوزستان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٣/٠٥/١٣٩١
فولاد خوزستان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٣/٠٥/١٣٩١
فولاد خوزستان- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 ٠٢/٠٥/١٣٩١
فولاد خوزستان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٤/١٣٩١
فولاد خوزستان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: