آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٣:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
جودامي 9606انباركشت وصنعت مغان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠٢
تثبیت شده:٠١/٠٥/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٣:٠٥
آخرين قيمت ١٠,٠٥٠ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٠٥٠ تعداد خريدار: ١٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٠٥٠ حجم معامله: ٥٩٧,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,٠٥٠ جمع معامله: ٥,٩٩٩,٨٥٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: