آخرين بروزرساني : ٠١/٠٩/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٠١
تثبیت شده:٢٩/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٦,٥٠٠ درصد تغییر: ٧ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,٥٠٠ تعداد خريدار: ٢٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,٥٠٠ حجم معامله: ٥٨,٨٣٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦,٥٠٠ جمع معامله: ٣٨٢,٤٥٣,٥٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: