آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٥٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠١/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٥٥
آخرين قيمت ٣,٧٨٠ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٧٨٠ تعداد خريدار: ٢٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٧٨٠ حجم معامله: ٢٦٥,٢٥٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٧٨٠ جمع معامله: ١,٠٠٢,٦٧١,٤٦٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: