آخرين بروزرساني : ٢٨/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٧:٣٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صندوق امين يكم در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٨/١٢/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٥   ساعت: ١٧:٣٠
آخرين قيمت ١٠,٢٥٠ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٣٠٠ تعداد خريدار: ١٠٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٣٠٠ حجم معامله: ٢,٥١٤,٣٧٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,١٥٩ جمع معامله: ٢٥,٧٧٢,٩٥٥,٨٧٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: