آخرين بروزرساني : ٣٠/٠٨/١٣٩٦ ساعت : ١٧:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نفت تهران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٨/٣٠
تثبیت شده:٣٠/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٨/١٣٩٦   ساعت: ١٧:٣٥
آخرين قيمت ٣,٨٣٨ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٩٦٦ تعداد خريدار: ٢,٤١١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٩٦٦ حجم معامله: ٢٥,٧٦٧,٨٠٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٧٠١ جمع معامله: ٩٨,٨٩٠,٢٩٣,٧٥٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: