آخرين بروزرساني : ٢٩/٠١/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٧
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شركت اعتباري ملل در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠١/٢٩
تثبیت شده:٢٧/٠٤/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٩/٠١/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٧
آخرين قيمت ١,١٦٢ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٢٠٠ تعداد خريدار: ١٧٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٢٠٠ حجم معامله: ١,٩٤٤,٥٨٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,١٣٠ جمع معامله: ٢,٢٦٠,٥٦٠,٨٢٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: