آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گروه پتروشيمي س.ايرانيان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٠٣/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٤١٩ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٤١٢ تعداد خريدار: ١٢٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٤١٢ حجم معامله: ٧٥٧,١٧٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٣٨٠ جمع معامله: ١,٠٥٠,٠٤٦,٦٠٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: