آخرين بروزرساني : ٠٢/١٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گروه پتروشيمي س.ايرانيان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٢
تثبیت شده:٠٢/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٤٢٩ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٤٥٧ تعداد خريدار: ٣٣٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٤٥٧ حجم معامله: ٦,٦٨٥,٥٤١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٤١٨ جمع معامله: ٩,٥٥٨,٩٦٢,٧٤٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: