آخرين بروزرساني : ٣٠/٠٨/١٣٩٦ ساعت : ١٧:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گروه پتروشيمي س.ايرانيان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٨/٣٠
تثبیت شده:٣٠/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٨/١٣٩٦   ساعت: ١٧:٣٥
آخرين قيمت ١,٤٣٩ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٤٤٠ تعداد خريدار: ١٥٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٤٤٠ حجم معامله: ١,٥٨٢,٠٦١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٣٨٠ جمع معامله: ٢,٢٣٠,٠٤٤,٧٣٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: