آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بيمه زندگي خاورميانه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٠٣/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٦١٤ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦٤٩ تعداد خريدار: ١١٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦٤٩ حجم معامله: ٢,٣٩٩,٨٠٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦١٠ جمع معامله: ١,٤٧٣,٤٣١,٠٤١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: