آخرين بروزرساني : ٣٠/٠٨/١٣٩٦ ساعت : ١٧:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بيمه زندگي خاورميانه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٨/٣٠
تثبیت شده:٢٩/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٨/١٣٩٦   ساعت: ١٧:٣٥
آخرين قيمت ٦٧٤ درصد تغییر: (٦) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦٩٧ تعداد خريدار: ٧١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦٩٧ حجم معامله: ١,٣٠٤,٤٦٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦٥٩ جمع معامله: ٨٧٩,٧٧٤,١٠١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: