آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
داروسازي لقمان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ١,٩٤٣ درصد تغییر: (٣) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٠٢٠ تعداد خريدار: ٧٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٠٢٠ حجم معامله: ٣٧٤,٧٦٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٨٩٤ جمع معامله: ٧٢٨,٣٤٠,٧٥٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
داروئي و بهداشتي لقمان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٩/٠٨/١٣٩١
داروئي و بهداشتي لقمان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٩/٠٧/١٣٩١
داروئي و بهداشتي لقمان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٩/٠٧/١٣٩١
داروئي و بهداشتي لقمان - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٤/٠٧/١٣٩١
داروئي و بهداشتي لقمان - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ١١/٠٧/١٣٩١
داروئي و بهداشتي لقمان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٩/٠٥/١٣٩١
داروئي و بهداشتي لقمان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٣/٠٥/١٣٩١
داروئي و بهداشتي لقمان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٢/٠٥/١٣٩١
داروئي و بهداشتي لقمان- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه ٢٦/٠٤/١٣٩١
داروئي و بهداشتي لقمان- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٠/٠٤/١٣٩١
داروئي و بهداشتي لقمان- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
داروئي و بهداشتي لقمان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
داروئي و بهداشتي لقمان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٥-٤٤٥٠٤١٢١
فاكس: ٤٤٥٠٤٧٥٥
آدرس: كيلومتر ١٠ جاده مخصوص كرج ، روبروي محور سازان ايران خودرو
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: